''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', br. 74/14), izborna skupština Udruge ''PRUDENCIJA'' održana 20.05.2015. godine u Splitu, donijela je

STATUT
CENTRA ZA KRŠĆANSKU KULTURU ''PRUDENCIJA''

 

I. OSNOVNE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

     - nazivu sjedištu,

     - o zastupanju,

- izgledu pečata udruge,

- području djelovanja skladno ciljevima,

- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

- pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i

  načinu

- vođenja popisa članova,

- tijelima udruge,

- njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

- izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

  te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

- izboru i opozivu likvidatora udruge

- prestanku postojanja udruge

- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te

  drugim pitanjima od značaja za udrugu

Članak 2.

 

Naziv Udruge glasi: Centar za kršćansku kulturu ''PRUDENCIJA'' (u daljnjem tekstu Udruga).

Skraćeni naziv udruge: CKK ''Prudencija''.

Sjedište udruge je u Splitu, Martinski prolaz 3.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor.

 

Članak 3.

 

Udrugu zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 4.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • Odgovra za zakonitost rada Udruge
 • Vodi poslove udruge sukladno odlukama skuptine i upravnog odbora
 • Odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 • Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;
 • Saziva skuptinu Udruge;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Članak 5.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske.

Udruga je neprofitna pravna osoba koja ne stječe dobit i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

 

Članak 6.

Udruga ima pečat.

Pečat je okruglog oblika promjera 3,0 cm s obodno upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku koji glasi Centar za kršćansku kulturu „Prudencija“.

Na pečatu je logo Udruge koji predstavlja kombinaciju grba, križa i goluba.

 

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

 

Udruga djeluje na području kulture, umjetnosti i odgojno-obrazovnih djelatnosti u cilju promicanja kršćanske kulture i umjetnosti, te cjelovitog razvoja i unapređenja kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica.

 

Članak 8.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • organiziranje kulturnih manifestacija koje populariziraju europsku i hrvatsku kulturnu baštinu
 • organiziranje umjetničkih radionica i tečajeva u terapeutske svrhe
 • organiziranje savjetovališta na pružanju psihosocijalne i duhovne pomoći osobama u kriznim situacijama
 • organiziranje edukativnih programa, tribina, kongresa i predavanja o kršćanskoj kulturi, duhovnosti i cjelovitom razvoju
 • medijska djelatnost, izdavanje časopisa i knjiga sukladno Zakonu
 • organiziranje promotivnih događanja, priredbi, izložbi i koncerata 
 • organiziranje izleta i hodočašća
 • suradnja s drugim domaćim i stranim udrugama i organizacijama u svrhu promoviranja solidarnosti, ekumenizma i zaštite ljudskih prava
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu

 

Članak 9.

Rad udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim izvješćivanjem članova Udruge o svim odlukama i važnim pitanjima iz djelovanja udruge.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 11.

Udruga vodi popis članova.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.

Članak 12.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 13.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koje vodi tajnik udruge. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor a članom se postaje upisom u popis članova.

 

Članak 14.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • plaćanje članarine
 • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge
 • nadzirati rad udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 15.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem
 • smrću

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, javno ugrozi interese Udruge klevetom, materijalnom štetom i ponašanjem koje nije u skladu s vrijednostima koje zastupa Udruga.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV.  TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi udruge.

Skupština udruge:

 • Usvaja Statut
 • Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • Bira i razrješava druga tijela udruge
 • Bira i opoziva likvidatora udruge
 • Odlučuje o povezivanju s drugim udrugama i statusnim promjenama;
 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu:
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine Udruge
 • Odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te se o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj koji sastavlja dnevni red i predlaže mjesto održavanja.

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati potpredsjednik ili tajnik.

 

Članak 19.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupštinom predsjedava potpredsjednik ili tajnik.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor se sastoji od tri člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine

- podnesu ostavku

- naruše ugled udruge

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koje je izabran, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika do izbora novog zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 22.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
 • Saziva sjednice Skupštine predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
 • odlučuje o prijemu i  isključenju iz članstva,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje dvaput godišnje i donosi poslovnik o svojemu radu.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

 

PREDSJEDNIK

Članak 23

Udruga ima predsjednika.

Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri godine.

Predsjednik udruge:

 • zastupa i predstavlja  udrugu
 • saziva sjednice Skupštine i predlaže dnevni red
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu  državne uprave
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje potpredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

 

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština  između članova udruge na mandat od četiri godine.

Tajnik udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
 • vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge Upravni odbor može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 27.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi) u skladu sa Statutom. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

LIKVIDATOR

Članak 28.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Članak 29.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

1. odluka Skupštine o prestanku udruge

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

    udruge   razdvajanjem

3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

   redovne sjednice skupštine, a ona nije održana

4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

5. pokretanje stečajnog postupka

6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

    za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

    nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, Likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena  uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 30.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

VII.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

 

VIII.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 32.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

IX.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

XI. NADZOR

Članak 35.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

XII.  STATUSNE PROMJENE

Članak 36.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

 

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Splitu, 20.05.2015. godine                                                      

 

PREDSJEDNICA UDRUGE

Silvana Dragun, mag. phil. i relig. zn.